< zpět na událost

Řečník

Peregrina Štípová

Odbor studijních záležitostí
VUT v Brně

Ing. Peregrina Štípová, odbor studijních záležitostí, VUT v Brně

Je absolventkou VŠDS Žilina. Díky studiu zaměřenému na aplikovanou ekonomii v technických oborech se během své profesní dráhy dostala k tematice evropských grantových programů a jejich aplikace v technickém školství, strojírenství a podobných oborech.

V letech 2009-2013 působila jako výkonná ředitelka NETME Centre. Tento název je zkratkou New Technologies For Mechanical Engineering, tedy Nové technologie pro strojírenství. Centrum bylo vybudováno díky podpoře ze Strukturálních fondů EU. Projekt byl realizován v rámci Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a jeho výstupem je vznik řady nově vybavených laboratoří, zaměřených do pěti klíčových výzkumných oblastí, které si vedení centra specifikovalo jako své priority.

Od roku 2014 působí na Rektorátu VUT v Brně a rozvíjí zde možnosti spolupráce vysoké školy s aplikační sférou, tedy průmyslovými firmami.

Již třetím rokem je hlavní organizátorkou konference Univerzita-firma-prosperita, která se věnuje intenzivnějšímu propojení soukromého sektoru s činnostmi vysoké školy. Snaží se nastavit prostředí, které bude otevřené a vstřícné a přispěje tak k odstranění dlouhodobých konfliktů či překážek této spolupráce. Jejími hlavními tématy jsou problematika uplatnění absolventů na trhu práce, poskytnutí relevantních stáží pro praxi studenta a vybudování Průmyslové rady VUT v Brně.