Obchodní podmínky

OBECNÁ USTANOVENÍ
Organizátorem eventů je mediální dům Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále též „organizátor“ nebo „Economia“).
Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která provede registraci na těchto webových stránkách (dále jen „objednatel“).
Obchodní podmínky upravují postavení, práva a povinnosti organizátora a objednatele.
Účastnický poplatek je objednatel povinen uhradit ve lhůtě stanovené organizátorem. Dnem registrace je založen závazný právní vztah mezi Economia a objednatelem.
Economia si vyhrazuje právo na změnu lektora, termínu nebo zrušení eventu z vážných organizačních a provozních důvodů.
V případě zrušení eventu ze strany Economia obdrží objednatel plnou částku účastnického poplatku zpět, a to do 30 dnů od ohlášení zrušení akce, případně může být poplatek na žádost objednavatele převeden na jiný event organizovaný Economia.
O všech případných změnách informuje Economia bezodkladně objednatele telefonem nebo e-mailem.
Spory vzniklé z právních vztahů založených touto registrací se řeší podle právních předpisù ČR.

OBJEDNÁVKY
Objednávky k účasti na eventu přijímá organizátor písemnou nebo elektronickou formou a jsou závazné.
Objednatel je povinen vyplnit objednávkový formulář, pole označená * jsou povinná.
Po doručení objednávky obdrží objednatel e-mailem potvrzení registrace a automaticky vygenerovanou zálohovou fakturu. Tímto okamžikem se registrace pro objednatele stává ZÁVAZNOU.

ÚČASTNICKÝ POPLATEK
Účastnický poplatek je třeba uhradit před konáním eventu, nejpozději však do data stanoveného v zálohové faktuře. Účastnický poplatek se hradí bankovním převodem nebo platební kartou na účet číslo 5080116611 vedený u Raiffeisenbank a.s. na základě zálohové faktury, kterou objednatel obdrží ihned po odeslání vyplněné závazné objednávky. Zálohová faktura bude obsahovat všechny údaje potřebné k provedení platby. Po telefonické domluvě je možno v mimořádných případech provést platbu v hotovosti přímo na eventu před jejím zahájením. Při hotovostní platbì obdrží objednatel na místě zjednodušený daňový doklad (příjmový pokladní doklad) a řádný daňový doklad bude zaslán poštou nebo e-mailem sděleným k tomu účelu objednatelem.

DAŇOVÝ DOKLAD
Daňový doklad – fakturu obdrží objednatel e-mailem po připsání platby na účet Economia v termínu předepsaném zákonem. Účastník souhlasí s vystavováním a zasíláním faktur, proforma zálohových faktur a dobropisů ve formátu .pdf na e-mailovou adresu pro tento účel účastníkem zvolenou a sdìlenou Economia, a v této souvislosti prohlašuje, že tuto e-mailovou adresu aktivnì užívá. Účastník prohlašuje, že disponuje příslušnými prostředky pro obdržení, ověření a otevření elektronické proforma zálohové faktury, faktury i dobropisu, zasílaných ve formátu .pdf. Řádný daňový doklad bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle § 29 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisù.
Účastnický poplatek zahrnuje kurzovné/cenu eventu, studijní materiály a malé občerstvení během trvání eventu.

SLEVY
Studentům denního studia je poskytována sleva 25% z účastnického poplatku.

STORNO PODMÍNKY
Veškeré změny objednávek a případná storna se přijímají pouze písemnou formou. Nejpozději 5 pracovní dny před zahájením akce je možné zrušit objednávku bez jakéhokoli stornopoplatku. V případě písemného zrušení objednávky nejpozději 3 pracovní dny předem je objednatel povinen uhradit organizátorovi stornopoplatek ve výši 70% z účastnického poplatku (t.j. organizátor vrací objednateli 30% z celkového účastnického poplatku v případě neúčasti ohlášené nejpozdìji 3 pracovní dny předem). Při zrušení účasti v kratším termínu než 3 pracovní dny před akcí nebo při neúčasti na eventu bez zrušení registrace bude účtován storno poplatek ve výši 100 % účastnického poplatku, tj. ve výši uvedené na zálohové faktuře. Organizátor je v takovém případě oprávněn započíst stornopoplatek s uhrazeným účastnickým poplatkem. Akceptujeme změnu v osobě objednatele jakožto účastníka eventu. Odpovídající část účastnického poplatku, v případě včasné zrušení objednávky/registrace, je organizátor povinen vrátit na bankovní účet objednatele nejpozději do 14ti dnù ode dne zrušení objednávky.

V případě prodlení s úhradou jakékoli platby účastníkem (zejm. s úhradou účastnického poplatku či stornopoplatku), na níž vznikl Economia nárok, po dobu více než 30ti dnů ode dne její splatnosti, je Economia oprávněna takto vzniklé pohledávky předat externím společnostem k vymáhání. V takovém případě je objednatel povinen uhradit kromě úroku z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení i veškeré náklady spojené s externím vymáháním dlužné pohledávky včetně nákladů na telefonické, písemné a faxové upomínky.

FAKTURAČNÍ ÚDAJE
Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8,
IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226.
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 5080116611/5500,
IBAN: CZ97 5500 0000 0050 8011 6611, BIC (SWIFT): RZBCCZPP